زمان بندی تحویل

ابتدا با توجه به تعامل گسترده با شرکت های حمل و نقل ، گیلسونایت (قیرمعدنی یا قیرطبیعی) سفارش داده شده از معادن به کارخانه منتقل و سپس توسط افرا د متخصص مورد نمونه برداری قرار گرفته و نمونه های مورد نظر به واحد کنترل کیفیت شرکت (QAC100) جهت تعیین کیفیت ارسال می گردد.

پس از تایید توسط کارشناسان این واحد گیسونایت سفارش داده شده به واحد فرآوری فرستاده و بنا به نیاز مشتری عملیات فرآوری برروی گیلسونایت انجام گرفته و به سالن بسته بندی انتقال داده می شود .

در سالن بسته بندی یکی از انواع بسته بندی شکیل و مقاوم بر حسب درخواست مشتری انتخاب می گردد و سپس گیلسونایت بسته بندی شده مسیر بندی و جهت خروج از کارخانه آماده می گردد.

با این تفاسیر حداکثر زمان مورد نیاز دو روز جهت تعیین و کنترل کیفیت توسط واحد QAC100 و یک هفته جهت بسته بندی سفارش می باشد.