جوهر

جوهر

رزين گيلسونايت اغلب به عنوان کربن اوليه جوهر سياه و جوهر اخبار و جوهرهاي هدست و گراور استفاده می شود. رزين گيلسونايت رقيب خوبی برای رزين‌های هيدروکربن نفتی، رزين های فنوليک، و سيمهای نازک فلزی می باشد، که ميتواند تا حدی به عنوان مکمل يا جايگزين همگی آنها ايفای نقش کند. چندين غلظت از رزين گيلسونايت برای جوهرهای ماندگار اخبار با خواص براقی و چسبندگی بهتر استفاده ميگردند. از سوی ديگر، درجات متمايز گونه های خاص گيلسونايت که سلکت(Selects) نام دارد در فرمولاسيون جوهرهای سياه و نيز به عنوان افزودنی در رنگ آسفالت و جلادهنده ها مورد استفاده قرار می گيرند.