مشخصات فنی گیلسونایت


Sample of Gilsonite (Natural Bitumen) Specification


No Test Result Test Method
1 Ash Content, wt.% 12 ASTM-D3174
2 Moisture Content, wt.% 2 ASTM-D3173
3 Volatile Matter, wt.% 62 ASTM-D3175
4 Fixed Carbon, wt.% 28 ASTM-D3172
5 Solubility in CS2,wt% 80 ASTM-D4
6 Specific Gravity @ 25 Cº 1 ASTM-D3289
7 Normal Heptane Insolubles, wt% 85 ASTM-D3279
8 Color in mass Black
9 Color in streak or powder brown
10 Softening Point, Cº 225 ± 5 ASTM-D36
11 Penetration @ 25 Cº , 10 -1 mm 10 ASTM-D5
12 Solubility in trichloroethylene 56 ASTM-D2042
          Element Analysis
1 Carbon, wt.% 72 ASTM-D5291
2 Hydrogen, wt.% 6.9 ASTM-D5291
3 Nitrogen, wt.% 0.64 ASTM-D5291
4 Oxygen, wt.% 2.9 ASTM-D5291
5 Sulphur, wt.%