تامین نیازهای صنایع معدنی، با احیاء و فعال‌سازی معادن کوچک