اعتبار قیمت

شرکت قیر غرب نیکان بر اساس نوسانات قیمت گیلسونایت (قیرطبیعی یا قیرمعدنی) که بعضا" ناشی از میزان عرضه و تقاضا در فصل های مختلف سال می باشد می تواند قیمت رسمی اعلامی را تا هفت روز کاری ثابت نگه دارد.